Satsningsområder

Rammeverket for kvalitet og mestring er en operasjonalisering av Kristiansand kommunes strategiplan for oppvekst. Rammeverket skal legge føringer for alt arbeid i barn og familie, barnehager og skole. Det gir tydelig retning gjennom formålet, «Alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet». Det sier noe om hva som skal prege møtet mellom mennesker, om relasjoner, forventninger og deltakelse. Videre peker det på tre fokusområder i oppvekst, livsmestring, inkluderende fellesskap og læring og utvikling. Den ytterste sirkelen peker på prinsipper som skal ligge til grunn for arbeidet i en lærende organisasjon, som barnehagen er. Lærende fellesskap, Verdier i praksis, Tydelig retning og Fokusert innsats.


Kjerneverdiene i rammeverket er:

Likeverd - Medvirkning - Anerkjennelse
Alle barn og unge:
- har en absolutt verdi
- vil når de kan
finner mening og deltar
har noe å tilføre fellesskapet